AKTUALNOŚCI Drukuj

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów

Stypendia Burmistrza Gminy i Miasta Raszków
dla uzdolnionych uczniów
11 czerwca 2024

Uzdolnieni uczniowie pobierający naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy i  Miasta Raszków mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i  Miasta Raszków na rok szkolny 2023/2024. 

Kto może ubiegać się o stypendium?

Do ubiegania się o Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uprawnieni są uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych pobierający naukę w szkołach na terenie Gminy i Miasta Raszków bez względu na miejsce zamieszkania.

Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków dla uzdolnionych uczniów może zostać przyznane uczniowi, który w roku szkolnym 2023/2024 w wyniku klasyfikacji rocznej osiągnął średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych minimum:

- w klasach IV-VI       - 5,60

- w klasach VII-VIII    - 5,30

 

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków można składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Raszków  do  dnia  31 lipca 2024 roku.

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków mogą złożyć: -

- rodzice,

- dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców ucznia.

 

W jakiej wysokości  i w jakiej formie przyznaje się stypendium?

Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków jest przyznawane w formie świadczenia pieniężnego i wypłacane raz w roku szkolnym.

Wysokość stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków wynosi:

- dla uczniów klas IV-VI       - 500,00 złotych

- dla uczniów klas VII-VIII   - 800,00 złotych

 

Kto przyznaje stypendium?

- Decyzję o przyznaniu i wysokości stypendium podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Raszków.

- Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

- Przyznanie Stypendium Burmistrza Gminy i Miasta Raszków uzależnione jest od wysokości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy i Miasta Raszków na dany rok kalendarzowy.

 

Jakie wnioski nie będą rozpatrywane?

Nie będą rozpatrywane:

- wnioski niekompletne,

- wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 31 lipca 2024 roku.

 

Do pobrania:

Uchwała Nr VI/34/2019 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uzdolnionym uczniom


Wniosek o stypendium / Klauzula informacyjna.

Autor: Ilona Szczucka
Powrót