AKTUALNOŚCI Drukuj

Absolutorium dla burmistrza za 2023 r.

Absolutorium dla burmistrza za 2023 r.
20 czerwca 2024

W środę 29 czerwca, podczas III sesji Rada Gminy i Miasta Raszków jednogłośnie udzieliła burmistrzowi Jackowi Bartczakowi wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2023 rok.

Głosowania poprzedziło rozpatrzenie raportu o stanie gminy za 2023 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków, informacje o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania finansowe.

Zapoznano się także z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia oraz opinią z wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Raszków o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.

Przedstawione sprawozdania z Komisji Rewizyjnej oraz stałych komisji rady nie zawierały żadnych uwag do przedłożonych sprawozdań i projektów uchwał.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za rok 2023 przedstawiła skarbnik Wioletta Obsadna.

Plan dochodów w roku 2023 wykonano w 100,80 % uzyskując kwotę 74.194.816,11 zł, z tego  dochody bieżące  stanowiły 81,12 % ogółu wykonanych dochodów (60.186.754,35 zł), a  majątkowe 18,88 % (14.008.061,76 zł).

W przeliczeniu na 1 mieszkańca  naszej gminy dochody ogółem w roku 2023 to kwota 6.395,55 zł. Na dochody te składają się m.in. dotacje, subwencje, udziały w PIT, CIT i pozyskane środki zewnętrzne.

Wielkość wpływu z podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości  od osób fizycznych przypadająca na 1 mieszkańca to średnio 351,67 zł.

Wydatki wykonano w 96,88 % planu, osiągając wielkość 82.197.561,32 zł.

W strukturze ogółu wydatków wydatki bieżące stanowią 71,63 %  tj. 58.879.628,55 zł, a  wydatki majątkowe 28,37 % w kwocie 23.317.932,77 zł.

Niezakończone inwestycje w roku 2023 zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i kontynuowane będą w następnych latach.

Wielkość zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek  na 31.12.2023 r. to kwota 16.440.000,00 zł, co stanowi 22,16 % wykonanych dochodów, natomiast wielkość wykonanych wydatków majątkowych w 2023 roku to kwota 23.317.932,77 zł ( w tym zakup ziemi pod inwestycje).

Udział wydatków ogółem na 1 mieszkańca to kwota 7.085,39 zł.

Udział wydatków majątkowych, czyli zrealizowanych zadań inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca to kwota 2.009,99 zł.

Należy podkreślić, że Gmina i Miasto Raszków posiada stabilność finansową. Znaczne zwiększenie faktycznie wykonanej nadwyżki operacyjnej w stosunku do planowanej, czyli różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi świadczy o rygorystycznej polityce wydatków bieżących, kierując się zasadą celowości i oszczędności wydatkowanych środków, jak też o wysokim wykonaniu planowanych dochodów bieżących.

Burmistrz podziękował radnym za udzielenie absolutorium oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Raszków za dobrą współpracę.

W tym dniu radni spotkali się z Janem Klauzą, który przekazał do raszkowskiej izby pamięci bezcenne pamiątki, związane z pobytem św. Jana Pawła II w Kaliszu, podczas pielgrzymki w 1997 r. Najcenniejsze z nich to srebrna waza, z której ziemia została użyta do posadzenia dwóch dębów piramidalnych przy kaliskim seminarium. Do eksponatów załączono także dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia oraz pamiątkowy medal od Ojca Świętego. Burmistrz Jacek Bartczak serdecznie podziękował darczyńcy, przypominając, że św. Jan Paweł II jest patronem ziemi raszkowskiej.

Autor: Ilona Szczucka
Powrót