Zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych Drukuj

Gmina i Miasto Raszków pozyskała środki finansowe
na gminne linie komunikacyjne w 2024 roku.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim na udzielenie dopłaty, dzięki której Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na utrzymanie 3 linii komunikacyjnych w 2024 roku. Pozyskana kwota dotacji dla Gminy wynosi: 234 192,00 zł.

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie Gminy Raszków. Trasy regularnych linii przewozów autobusowych dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców.

Środki z Funduszu przeznaczone są na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, tak by mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogli swobodnie dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

Gmina i Miasto Raszków pozyskała środki finansowe
na gminne linie komunikacyjne w 2023 roku.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Raszków zawarł umowę z Wojewodą Wielkopolskim na udzielenie dopłaty, dzięki której Gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, na utrzymanie 3 linii komunikacyjnych w 2023 roku. Pozyskana kwota dotacji dla Gminy wynosi: 204 648,00 zł.

Celem projektu jest poprawa komunikacji w obrębie Gminy Raszków. Trasy regularnych linii przewozów autobusowych dostosowane zostały do potrzeb mieszkańców.

Środki z Funduszu przeznaczone są na przywracanie lokalnych połączeń autobusowych, tak by mieszkańcy przede wszystkim z mniejszych miejscowości, mogli swobodnie dotrzeć środkami transportu publicznego do pracy, szkół, placówek zdrowia i instytucji kultury.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

 

- polski_lad_2.jpg

  

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH


 

1.Rozbudowa zbiornika wodnego "Kąpielka" w Pogrzybowie

- dpr_tablica_rfil1_.jpg

  


 

2. Budowa na terenie gminy Raszków 4 przyszkolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zaleśny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec

- dpr_tablica_rfil2_.jpg

 


 

3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radłowie w rejonie ul. Krotoszyńskiej, od ul. Osiedle Robotnicze do ul. Lamkowej

 

- rfil_new.jpg

 

 


 

4. Przebudowa części pomieszczeń budynku w SP w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie w zakresie rozwiązań funkcjonalnych i zabezpieczeń pożarowych

- dpr_tablica_rfil4.jpg

 


 

5. Przebudowa i rozbudowa świetlicy w Ligocie

- dpr_tablica_rfil5.jpg

 


RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  

- tablica_rfrd_aktualizacja_22.jpg

Nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej 782599P w m. Przybysławice, Pogrzybów w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz kanału deszczowego

Kwota dofinansowania: 1 300 493,92

Całkowita wartość inwestycji: 1 979 599,84

Termin realizacji zadania: sierpień-grudzień 2021 r.

Opis zadania:                           
W ramach realizacji zadania nastąpi przebudowa drogi gminnej nr 782599P w zakresie dotyczącym wykonania: nawierzchni bitumicznej, prawostronnego pobocza z kruszywa łamanego, ciągu pieszo-rowerowego po stronie lewej, chodnika (strona lewa i prawa - koniec trasy), zjazdów indywidualnych z betonowej kostki brukowej, oznakowania poziomego i pionowego, sieci kanalizacji deszczowej z rur PP Ø300-500mm dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych (z ich zrzutem do odbiornika rowu melioracyjnego w km 1+075) oraz sieci kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem betonowym wraz z umocnieniem dna i skarp rowu narzutem kamiennym gr. 30cm na geowłókninie na długości 5,0m poniżej wylotu. Na przebudowanym odcinku drogi zlikwidowane zostaną istniejące rowy przydrożne, a w ich miejsce przewidziano przejęcie wód opadowych poprzez wpusty deszczowe. Istniejące kolektory kanalizacji deszczowej włączane zostaną do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej oraz istniejącego rowu przydrożnego drogi gminnej zlokalizowanej na dz. 194/4 i 204. W celu zachowania ciągłości ruchu pieszych i rowerzystów w km 0+149,26, 0+192,58 oraz 0+788,09 wykonane zostaną przejścia dla pieszych. Projektuje się również niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. W km 0+038,60 (strona lewa) oraz w km 0+764,40 (strona lewa) zlokalizowane zostaną przystanki autobusowe, które uzupełnione zostaną o niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.
Zestawienie parametrów technicznych:
- długość przebudowanego odcinka: 950,00m
- kategoria drogi: gminna, klasa drogi: D, kategoria ruchu: KR2,
- szerokość jezdni: 5,0m,  szerokość pasa ruchu 2,50m,
- szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,0m,
- szerokość chodnika: 2,0m,
- szerokość poboczy: 0,75m,
- odwodnienie: powierzchniowo do istniejącej oraz projektowanej kanalizacji deszczowej.