Program Czyste Powietrze Drukuj

Program „Czyste Powietrze”

- mw1.png

„Czyste Powietrze „ to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

            Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

            W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz prace związane z termomodernizacją budynków .  Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji lub dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu.

Gmina i Miasto Raszków zawarła Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczące realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

   W związku z powyższym w Urzędzie Gminy i Miasta Raszków  został uruchomiony Gminny Punkt konsultacyjno- informacyjny  Programu „Czyste Powietrze”  ( pok. nr 3     tel.62 734 49 02 ).

            W Punkcie można uzyskać informacje o Programie  oraz  wsparcie w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie i pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania.

 

Więcej na:

 czystepowietrze.gov.pl

wfosgw.poznan.pl

 

Dane liczbowe o wdrażaniu programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy i Miasta Raszków wg stanu na 30 czerwca 2024r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie        578
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć                       226

Sumarycznakwotawypłaconychdotacji     8 253 353,15 zł
 

Wydawanie zaświadczeń na potrzeby programu "Czyste Powietrze"

 Urząd Gminy i Miasta Raszków  w ramach programu Czyste Powietrze na wniosek mieszkańca gminy i miasta Raszków  wydaje zaświadczenia o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego.

Więcej informacji o 2 części programu "Czyste powietrze" można znaleźć http://www.czystepowietrze.gov.pl/

 • W okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r. zaświadczenie o dochodach wydawanie jest na podstawie dochodów gospodarstwa domowego osiągniętych w roku 2019.
 • Zaświadczenie o dochodach potwierdza dochód gospodarstwa jednoosobowego (tzn. osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia samotnie zamieszkująca i gospodarująca) lub wieloosobowego (osoba składająca wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z osobami z nią spokrewnionymi lub niespokrewnionymi, pozostającymi w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkującymi i gospodarującymi).
 • Dochód wykazany w zaświadczeniu oblicza się na podstawie definicji dochodu zawartej w art. 3 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych - po odliczeniu alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzaje dochód uwzględnianie przy wydawaniu zaświadczenia:

A.    przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

B.    dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do dnia 1 sierpnia każdego roku.

C. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych

 • Żądanie wydania zaświadczenia składa się na formularzu wniosku określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.
 • Informacje przedstawione we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych wart. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny.
 • Inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków  będących przedmiotem wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Jeżeli chcesz:

 •  otrzymać informację na temat zaświadczenia o dochodach do Programu Czyste Powietrze;
 •  otrzymać wniosek o wydanie żądania o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze;
 •  złożyć wniosek o wydanie żądania o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu do Programu Czyste Powietrze,

zgłoś się do Urzędu Gminy i Miasta Raszków, mieszczącego się w Raszkowie przy ul. Rynek 32, pokój nr. 1.

Informacje udzielane są także drogą telefoniczną *Kontakt pod numerem 62 734-49-08 lub 62 734-49-19

  formularz internetowy dostępny poniżej.

 Opłaty

Rozpatrzenie wniosku i wydanie zaświadczenia nie podlega żadnym opłatom

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie żądania wydania zaświadczenia kończy się wydaniem zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

 • W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot wzywa pisemnie osobę ubiegającą się oświadczenia do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
 •  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej RODO, informuje, że:

 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w  Urzędzie Gminy i Miasta     w Raszkowie  jest Burmistrz Gminy i Miasta Raszków z siedzibą w  Raszkowie przy ul. Rynek 32, 

2) Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane celem wydania zaświadczenia, w ramach programu Czyste Powietrze, o wysokości przeciętnego dochodu gospodarstwa domowego na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

4) Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisów oraz rozporządzenia  Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia jest niezbędne do wydania zaświadczenia i zweryfikowania dochodu Pani/Pana gospodarstwa domowego. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne (np. numeru telefonu, adresu e-mail).

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego i załatwienia sprawy. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

6) Udostępnienie Pani/Pana danych osobowych może nastąpić organom publicznym, osobom przez nas upoważnionym oraz naszym pracownikom, którzy posiadają dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki; podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy zadanie lub innym instytucjom na podstawie przepisów prawa.

7) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia danych – na warunkach określonych w RODO, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

  

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. poz. 1713),

w których gospodarstwie domowym pozyskiwane są dochody z gospodarstwa rolnego, w terminie od 1 sierpnia jednak nie dłużej niż do 23 września każdego roku.

 

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na potrzeby wydania zaświadczenia o dochodach o którym mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), w celu złożenia go z wnioskiem o podwyższony poziom dofinansowania z Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych przez członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy, w:

- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;

- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Dla potrzeb wydania tego zaświadczenia, do ustalania wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309), które publikowane jest nie później niż do dnia 23 września każdego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego tj. nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Należy jednak zauważyć, że w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie w sposób ciągły tzn. przez wszystkie miesiące w roku, bez przerw, aż do zakończenia trwania Programu tj. do 2027 r. włącznie.

Ponadto, rozpoczęcie przedsięwzięcia tj. poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego przez wnioskodawcę może nastąpić nawet sześć miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Te dwa elementy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” powodują, że wnioskodawca ma dużą elastyczność w wyborze terminu złożenia wniosku o dofinansowanie.